PRIVACY  STATEMENT PUUR KROATIË

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft.

Puurkroatie.nl respecteert je recht op privacy. Met dit beleid informeren wij je over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Puur Kroatië is een handelsnaam van Vos Travel&Marketing, gevestigd aan de Pr.Beatrixlaan 3, 4001 AG te Tiel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54375592 en in Nederland en België actief.

Wie ben jij?
Jij bent degene die onze website bezoekt en/of een reis boekt via onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of degene die een account van ons heeft ontvangen na een reservering en deze gebruikt. Het kan ook zijn dat je alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons mailt of belt of dat je een offerte opvraagt of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je op een andere manier contact hebt met puurkroatie.nl leggen wij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken.

Met deze privacyverklaring informeer wij jou onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor je gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

 

BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd.

Wij verzamelen gegevens waaronder:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood
Geboortedatum
Betalingsgegevens
Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
Gegevens over de geboekte reis

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, een boeking te maken, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.Je dieetgegevens worden gedeeld met de accommodatie of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Puur Kroatië opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Medische gegevens zullen altijd direct na de reis worden verwijderd.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, e-mailadres, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
Wij gebruik de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen jouw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Met jouw toestemming verzamelen wij gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren, bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij jouw IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij je gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor je worden. Tevens kunnen wij zo de inrichting van de website zo goed mogelijk op jou als bezoeker afstemmen.

Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Jouw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
Indien de klacht zit op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze juristen en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Puur Kroatië gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen. Puur Kroatië heeft passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Tevens eisen wij van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
Het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van ons bedrijf in combinatie met de soort gegevens die jij achterlaat. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren.
Je hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
De verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en jij deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, jij bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. Wij zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Puur Kroatië.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van jou via onderstaand e-mailadres. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Puur Kroatië
ADRES: Pr. Beatrixlaan 3- 4001 AG Tiel
EMAIL: info@puurkroatie.nl
TEL: +31-(0)854018795

COOKIEBELEID

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij hiermee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website makkelijker. Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In jouw Internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Een cookie kan geen virussen bevatten. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Opsomming van gehanteerde cookies:

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie.

Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Super leuke tips voor jou

Hello! Kom erbij en krijg ook Tip's van mij in je mailbox. Over slim je vakantie plannen, meer reizen voor minder geld, leuke adresjes enz.. Schrijf je nu snel in en laat niet je meer tegenhouden om van je vakantie in Kroatië een succes te maken!

Bedankt voor je inschrijving